Tips

Vi vill slå ett slag för tidningen the Globe som ges ut av organisationen World´s Cjildren´s Prize Foundation. (info@worldchildrensprize.org)

Tidningen belyser aktuella ämnen vad gäller Barnkonventionen, barns levnadsförhållanden i olika delar av världen, miljö med mera. I tidningen får man läsa om människor som arbetar för barns rättigheter runt om i världen och barns levnadsvillkor.

Varje år genomförs också en omröstning runt om i världen, då barn upp till 18 år får rösta fram årets barnrättshjälte. Detta är ett ypperligt tillfälle att repetera hur ett demokratiskt val går till.

Tidningen går också att beställa på engelska, så den går även att integrera i engelskundervisningen.

Vi har över 10 års erfarenhet av att arbeta med tidningen och eleverna tycker att den är mycket intressant.

Med vänliga hälsningar,

Annica, Anna och Johanna, Ämnesövergripande undervisning

Tankar kring att tänka

Jag funderar mycket. Ibland har jag kanske otur när jag tänker, men det hindrar mig inte. Jag reflekterar när jag sitter på cykeln på väg till skolan och när jag är på väg hem. Jag tänker när jag borstar tänderna. Frågor kommer till mig om jag skulle vakna under natten. Vad tusan, jag sysselsätter min hjärna till och med när jag snabbt springer på toaletten under arbetsdagen. Tankar kring skolan surrar ofta i min hjärna, oavsett om jag är på plats i skolan eller om jag är någon annanstans.

Jag tänker på hur lektionen ska bli. Jag tänker på hur det kommer sig att en lektion blev som den blev. Jag funderar på vad det är som gör att elever beter sig på olika vis, bra eller dåligt. Vad har de varit med om som styr dem fortfarande i dag? Hur kan jag påverka ett beteende åt rätt håll för att det ska bli så bra som möjligt för alla elever? Jag reflekterar kring hur jag själv var i skolan. Vad hade jag tyckt om mig själv som lärare? Vad hade jag som lärare tyckt om mig själv som elev? Jag tänker på vad jag hade kunnat göra annorlunda på en lektion. Fungerade min planering eller skapade den problem? Vilka aspekter fick eleverna vara med och påverka?

Ibland grunnar jag på vad som gjorde att en lektion gick så bra. Och bara det, bra – vad betyder det att en lektion går bra? Att alla är tysta, är det automatiskt en bra lektion? Gör en elev sitt bästa bara för att hen är tyst? Jag tänker på hur ofta det är mitt fel att jag inte är nöjd med en lektion, om det är mitt fel, bara mitt, att det inte är möjligt för en elev att göra sitt bästa. Är det alltid mitt fel? Finns det ett elevansvar eller är allt upp till mig, alltid? Vad är det som gör att en elev under en lektion väljer att inte göra sitt bästa? Eller – vad får en elev att ta med sig mobilen till en lektion, trots att hen vet att hen inte kommer att lära sig lika mycket som när mobilen ligger i skåpet? Eller, vet eleven det? Har hen sett ”Din hjärna – Ditt digitala liv”? Inte alls säkert. Innebär detta att vi har ett antal hackade hjärnor i våra klassrum? Att vi har mobiler som har med sig ungdomar till lektionen och inte tvärtom?

boat cold daylight frost
Vad kan vi göra för att nå alla? Vilka möjligheter stöter vi på under resans gång? Photo by Pixabay on Pexels.com

Graden av angelägenhet kan man tala om, alltså att skolans innehåll, i det här fallet, berör eleven. Kunskapandet ska trumfa alla sociala medier och den genomtänkta programmering de använder för att locka. Så, hur påverkar ämnets innehåll elevens liv? Vad finns det för beröringspunkter med hens varande i detta nu? Räcker det inte ”bara” med att skolan är den grund varpå elevens framtid byggs, att den är det fundament varpå hens själva jag stabilt ska kunna stå och sträva uppåt, oavsett vilka vindar som blåser?

Och… om mina elever inte tycker att skolans innehåll spelar någon roll – vilken roll spelar då jag som lärare? Enligt forskningen – en enorm roll. Och därmed tillkommer ett stort ansvar. Hur kan vi tänka kring det ansvaret? Vi tar del av en aspekt, en grundläggande sådan.

Gert J. Biesta skriver i Undervisningens återkomst om ett ansvar: att göra den vuxna existensen för en annan människa i och med världen möjlig, en uppgift för föräldrar och för pedagoger. Jag är både och, och inser att det inte är lätt, precis som Biesta också säger, ”Mellanområdet är ingen lätt plats att befinna sig på, vilket till viss del förklarar lockelsen hos extrem världsförstörelse och självförstörelse, eftersom de erbjuder en flykt från svårigheterna att existera i och med världen.”

Agerar ”världsförstörare” gör vi när vi försöker vinna över, bryta ned det som gör motstånd, att neka en annan existensen i och med världen. ”Självförstörelse” är när vi drar oss undan från det som gör motstånd. Vi ger upp våra möjligheter att existera i och med världen, vi förstör oss själva.

Med ”mellanområdet” syftar Biesta på det område där vi är i dialog med världen, där vi väcks i vår identitet, där vi blir störda i vårt varande med bara oss själva. Rent konkret innebär det olika forum som exempelvis hemmet, klassrummet och arbetsrummet. Dessa arenor erbjuder motstånd mot våra initiativ, våra handlingar, de begränsar vårt självförverkligande.

Biesta menar att det är just detta som gör att ”vi är med på riktigt, där vad jag gör spelar roll, där vem jag är spelar roll och var jag är spelar roll.” Detta motstånd är alltså det enda vi kan existera i, det som gör att vi blir till – och vi ska bli till utan att hindra andra från att bli till. Hur ofta hindrar jag andra från att leva i och med världen? Hur ofta förstör jag världen jag ska leva i och med, där jag ska låta andra växa i sin vuxna existens? Det är en filosofisk problemformulering, teoretisk, men den sätter fingret på vad som sker i varje interaktion. ”Undervisningens återkomst” – efter fyrtio sidor har många frågor väckts, men några är för mig fundamentala: Hur lever jag i världen? Hur lever jag med världen? Hur märks det? Hur påverkar det människor i min omgivning, ur lärarperspektiv: Hur påverkar jag mina elever? Bjuder jag på motstånd, väcker jag dem ur deras slummer, eller är det så att den digitala verkligheten i en sorts Matrix-anda kidnappat en del?

Vem jag är spelar roll. Vad jag gör spelar roll. Det finns en tröst i det.

 

Kollegiala samtal och framgångsfaktorer med IT i undervisningen 

Här nedan kommer du att få läsa om vad IKT-nätverket arbetat med, hur långt arbetet kommit och vad som är på gång i framtiden. Missa inte listan över framgångsfaktorer i slutet!

I en artikel från Skolverket (21 mars, 2019) diskuterar Pär Larsson det kollegiala lärandet.
”Kollegialt lärande beskrivs idag som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling och det vetenskapliga stödet för effekterna framhålls som starkt”

Under vårens nätverksträffar har vi haft som mål att bland annat nå enskilda lärares kunskapsutveckling, både i nätverket och ute på skolorna. Att reflektera över den egna undervisningen kring digitaliseringen, med hjälp av kollegor. Att våga pröva nya verktyg och reflektera kring sitt eget användande av IT.

Under våren har IKT-nätverket arbetat med digitaliseringens framgångsfaktorer i undervisningen. Deltagarna i nätverket har tipsat om och visat olika appar och dataprogram som de upplever leder till lärande i undervisningen. Ute på skolorna har deltagarna öppnat för samtal kring IT-användandet i kollegiet. Tips från skolorna har sedan tagits med till nätverket för att sammanställas. Utifrån sammanställningen har deltagarna sedan uppmanat kollegiet på skolorna att testa något nytt digitalt verktyg att utvärdera. Arbetet kring detta har mynnat ut i en lista med framgångsfaktorer (se bilaga) som vi hoppas att lärarna på skolorna fortsätter pröva på, samtala om och i kollegiet utvärdera undervisningen.

Ett samarbete med andra nätverk i Mariestads kommun och IKT-nätverket har även påbörjats. Nätverken har utifrån ämnena och årskurserna diskuterat och reflekterat över IT-användandet utifrån det centrala innehållet. Detta arbete kommer vara till stor hjälp under läsåret 19/20 när en digital handlingsplan ska upprättas.

Fem nävar mot varandra ovanför ett skrivbord där det står datorer.
Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Pär Larsson (Skolverket, 21 mars, 2019) diskuterar vidare,

”I arbetslivsforskningen har man sedan länge uppmärksammat att det lärande som sker i arbetet tillsammans med andra inte bara utvecklar enskilda medarbetares individuella kunskaper, utan även kan resultera i gemensam kunskap. Man lär sig inte bara att förstå det egna arbetet på ett nytt sätt, utan även hur det gemensamma arbetet kan utformas”.

I Mariestads kommun pågår nu ett arbete med skolan och digitaliseringen och samtliga medarbetare ska arbeta utifrån styrdokument såsom Lgr 11, samt utbildningsnämndens mål och riktlinjer, därmed IT och digitaliseringen. All personal på skolorna arbetar mot samma mål och vi är i uppstarten för att skapa gemensamma sätt att arbeta och nätverket är en liten men viktig pusselbit i det hela.

”När vi talar om kollegialt lärande avses nog oftast en lärprocess som sker i samverkan med kolleger – att lära av andra. Mer sällan finns en tydlig ambition att det gemensamma lärandet också ska leda till gemensam förståelse och kunskap, vilket är centralt för ett kollektivt lärande” (Pär Larsson, Skolverket, 21 mars, 2019).

Nu går Åsa på föräldraledighet och Elin fortsätter mot nya utmaningar. Vi vill tacka för ett roligt år som förstelärare inom IKT och vill samtidigt önska alla kollegor i kommunen och den/de som tar vid detta arbete LYCKA TILL i det fortsatta arbetet med skolan och digitaliseringen.

Ha en skön sommar!

Elin Bäcklund & Åsa Lundahl

Lista framgångsfaktorer IT Mariestads kommun

 

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Elin Bäcklund

Grangärdetsskola

0501-755477

Mariestads kommun

 

 

Ämnesövergripande arbetssätt – tips på ämnen

Det finns stora vinster med ämnesövergripande arbetssätt, men vad kan vi då arbeta med? Här kommer  lite tips på ämnesövergripande ämnen utifrån Lgr 11.

Sex och samlevnad

Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer finns i flera av kurs- och ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska tas upp inom många kurser och ämnen.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad

Hållbar utveckling

Det finns en modul på Lärportalen som tar upp ett av de viktigare uppdragen skola och utbildning har att hantera – att undervisa om hållbar utveckling. Modulen vänder sig till arbetslag och till de som vill närma sig området från ett ämnesövergripande perspektiv. Modulen lägger vikt vid att belysa de didaktiska frågorna, varför en undervisning i hållbar utveckling behövs, vad undervisningen ska innehålla samt hur den ska organiseras.

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/8-amnesovergripande/Grundskola/901-Hallbar-utveckling

Trafik – Undersökning av trafiksignalsystem

I arbetsområdet Trafiksignalsystem får eleverna i årskurs 7–9 utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/undersokning-av-trafiksignalsystem

Jämställdhet

Här hittar du tips om hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer jämställd och normkreativ skola, bland annat kan du titta på filmerna För en jämställd skola som är framtagna i samarbete med Skolverket.

https://jamstallt.se/material/skola/i-klassrummet/

En rund skylt med en kvinna och en man avbildad. Mannen är svart mot ljus bakgrund och kvinnan är ljus mot svart bakgrund. Gränsen mellan dem är mycket tydlig.
Photo by Tim Mossholder on Pexels.com

Tobak, alkohol och andra droger

Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak.

https://trafikeniskolan.ntf.se/media/1688/berusning-pa-schemat-grundskolans-senare-ar.pdf

/Nätverket Ämnesövergripande arbetssätt
Annica Wänegård (Högelidsskolan), Anna Fritzon (Tunaholmsskolan) och Johanna Bergman Fahlén (Prismaskolan)

 

Svenska och multiliteracitet

Hur skapar vi mening? Kan vi på olika sätt förstärka det vi vill ha sagt? Beroende på syftet med vår kommunikation finns det olika aspekter att ta i beaktande. Modalitet och medium är två av de tyngsta och med hjälp av Petra Magnussons text ”Svenska i ett multiliteraciesperspektiv” (Svensklärarföreningens årsskrift 2016) ska vi dyka ner i denna spännande värld.

 Vi stöter överallt på multimodala budskap, allt från busskuren till våra digitala verktyg. Med modalitet menas enligt Magnusson ”teckenvärld, teckensystem, uttryckssätt”. Beroende på vilken modalitet vi väljer kan vi skapa betydelse på olika vis, till exempel auditivt, visuellt, taktilt eller genom rörelse. Magnusson nämner även rumslig organisation och verbalspråkligt genom tal och skrift.

När vi väl valt modalitet behöver vi fundera på vilket medium som bäst förmedlar det vi vill ha sagt. Magnusson tar hjälp av Anders Björkvall (2009) för att förklara begreppet medium. Han talar om förpackning, vilket betyder att vårt budskap kan förpackas på olika sätt – skrift kan exempelvis tryckas på papper eller publiceras digitalt. Här handlar det om olika material och teknik.

Skrivmaskin bredvid tryckt bok, maskinskrivna anteckningar och handskrivna anteckningar, linjal och ett pennfack varur några pennor tittar ut.

Det är ingen nyhet att de flesta meningserbjudanden (ett samlingsnamn för meddelanden som skapas genom att de ges betydelse genom val av modalitet och medium) sedan länge varit multimodala. Den teknologiska utvecklingen skapar dock nya möjligheter och ställer också nya krav på oss lärare. Här finns en god grund för ämnesövergripande arbete. Magnusson skriver ”Eller är det kanske inte inom svenskämnet som eleverna ska lära sig hur resurser som färg, förgrund, bakgrund och vinklar kan användas i det visuella meningsskapandet eller hur rumsligt meningsskapande laborerar med form, arkitektur, ekosystem och geografi?” Här tänker jag att även om de vidgade textbegreppet rymmer allt från tryckt text till dans och skulpturer finns det anledning att samarbeta.

Vi måste ställa oss frågan vad vi måste kunna för att undervisa om vilka resurser det finns inom olika modaliteter och hur de bäst kan användas. Till detta kommer även det faktum att valet av medium påverkas av att det i så snabb takt tillkommer nya sådana i form av exempelvis appar men även funktioner som nya digitala verktyg erbjuder. Hur uppdaterade är vi när det gäller detta – och, framför allt, hur kan vi hjälpas åt?

Ett nytt sätt att tänka

Den medieteknologiska utvecklingen breddar inte enligt Magnusson bara antalet modaliteter och medier, det utmanar dessutom vårt gamla sätt att tänka. Meningsskapandet är inte längre individuellt utan snarare sociala praktiker i många fall, där i deal som spridning, tillgänglighet och delning råder. Här refererar Magnusson till Knobel och Lankshear (2007) som menar att den medieteknologiska utvecklingen inte bara innebär möjligheter att använda digitala verktyg utan det innebär i förlängningen en förändrad syn på lärande och utbildning.

Hur kan en undervisning som på allvar ger utrymme för ett multimodalt meningsskapande utvecklas? Det är en fråga Magnusson anser är en bra början för att vi ska bli medvetna om vad som krävs när det kommer till meningsskapande i andra modaliteter utöver tal och skrift. Vi behöver tillsammans bli kloka och säkra på undervisning om vilka kompetenser som krävs för att en elev ska kunna tillgodogöra sig ett multimodalt meddelande. Redan att kunna tillgodogöra sig en skriven text kräver flera kompetenser, från avkodning till att kunna förstå texten i ett socialt och kulturellt sammanhang – kompetenser som i sig kan vara komplexa och som behöver utvecklas ytterligare, tillsammans med andra kompetenser för att eleverna ska kunna ta till sig innehållet de står inför.

Kritiskt multimodalt skapande

Ett sätt att möta de didaktiska följder den ökade komplexiteten för med sig, och som enligt Magnusson ställer ökade krav på elevernas metakognitiva förmåga, är multiliteraciespedagogiken, som Magnusson ser som ett kritiskt arbete med multimodala meningserbjudanden – kritiskt multimodalt meningsskapande.

I den här pedagogiken (Kalantzi och Cole, 2012) blir lärande synligt genom kunskapsprocesser: möta, utveckla kunskap, analysera och använda. Magnusson menar att det centrala är att den här pedagogiken beaktar meningsskapande oberoende av vilken modalitet eller vilket medium man arbetar med. Därför blir processerna användbara när undervisningen handlar om hur betydelse kan skapas i olika modaliteter. Magnusson menar vidare att vi genom att lägga in metadiskussioner under arbetets gång kan få eleverna att utveckla metakognitiv medvetenhet om det egna lärandet. Vi kan även utveckla ett eget metaspråk för att öka medvetenheten om hur meningsskapande kan se ut.

Jag tänker att det finns mycket att fundera kring i svenskämnets underbara och meningsskapande värld. Det är ett ämne som rymmer både Raskolnikovs ångest och det senaste inom medieteknologi; det ger oss möjlighet att utforska språk och identitet på flera plan och det ger oss inte minst olika sätt att få utlopp för våra tankar och drömmar – oavsett om det är i 2D, 3D eller en gest.

Nätverket i SvA och svenska

Är Skolverkets bedömningsmaterial alltid lätta att applicera? Här kommer några rader om vad nätverket i svenska och SvA arbetade med och funderade kring i februari.

Skolverkets bedömningsmaterial för nyanlända, Bygga svenska, var dagens diskussionsområde. Vi började med att titta på de fem olika nivåerna vad gäller den muntliga förmågan. Vi samtalade kring vad en elev egentligen kan på de olika nivåerna. Vi lyssnade även på inspelade samtal mellan elever och bedömde vilken nivå de i nuläget befinner sig på. Diskussionen kretsade också kring Bygga svenska kontra kunskapskraven. Vi samtalade om att om en elev är på nivå fyra eller fem kan hen mycket väl läsa mot kunskapskraven i svenska som andraspråk.

Vi diskuterade även om materialet ska in i kvalitetsplanen för svenska och svenska som andraspråk. Som det ser ut nu är det relativt få skolor som använder sig av materialet. Fördelarna med materialet är att det blir tydligt för både elever och vårdnadshavare hur långt en elev har kommit i sin språkutveckling, innan hen når ett betyg. Det som gör användandet mer komplicerat är att materialet inte enbart kan användas utan vi måste också bedöma utifrån kunskapskraven. Frågan vi ställer oss är då när man ska sluta använda Bygga svenska och enbart utgå från kunskapskraven, då dessa två inte bygger på varandra. I vissa fall upplever vi att man får göra merarbete, medan vi i andra fall kan se att det finns fördelar.

 

Ämnesövergripande arbetssätt – hinder eller möjligheter?

Måste vi arbeta ämnesövergripande? Svaret på frågan är: Ja! Med ett ämnesövergripande arbetssätt är det betydligt lättare att nå målen.

I Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr, 2011, Skolverket) står det att eleverna ska ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Det är rektors ansvar (Lgr, 2011:19) att undervisningen samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som helhet inom olika ämnesområden och att samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Det ligger sedan på lärarens ansvar att organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Läroplanen ger även exempel på ämnesövergripande kunskapsområden: miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger.

Däremot säger inte läroplanen något om i vilken utsträckning eller i vilka sammanhang det ska ske och inte heller nämns det något om vilka ämnen som ska arbeta övergripande. Det handlar om att en grupp lärare enas om vad de ska göra och att de strävar åt samma håll kring gemensamma mål. Det är också viktigt att alla tar ansvar för projektet, det är ett lagarbete där man genom olika ämneskompetenser kompletterar varandra.

Ämnesövergripande är ett verktyg för att gynna elevernas lärande och enligt Skolinspektionens rapport Framgång i undervisningen (2010:10) visar forskning att skolor där eleverna utmanas i ämnesövergripande diskussioner uppnår goda resultat.

Vad är det då som hindrar oss från att alltid arbeta ämnesövergripande? Är det lärarens rädsla för merarbete? När vi i nätverket har diskuterat det här har vi lyft tankar kring att det verkar som om det ämnesövergripande arbetet genomförs mer i de lägre åldrarna. Är det för att samma lärare har eleverna i flera ämnen och att lektionsplaneringarna görs utifrån fler ämnen?

Att börja arbeta ämnesövergripande kan kännas stort och till och med svårt och det är lätt att fastna i schematekniska frågor. Att arbeta ämnesövergripande måste inte betyda förberedelse på 15 timmar och förlorad tid i ämnet. Alla ämnen måste inte vara med på en gång. Det går att börja i liten skala (två–tre ämnen) och sedan utvärdera arbetet och redogöra för fler ämneslärare för att få med fler så småningom.

I verkligheten är inte samhället och arbeten ämnesuppdelade, de går istället in i varandra och för att eleven ska få en aha-upplevelse och se samband mellan olika ämnen måste vi närma oss det ämnesintegrerade arbetssättet mer. Dessutom får eleven möjlighet att träna flexibilitet, samarbete, problemlösning och förmågan att se samband, vilket ger eleven en aha-upplevelse när det gäller att förstå hur skolans ämnen hänger ihop.

Lästips:

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/vi-maste-jobba-amnesintegrerat-annars-hinner-vi-inte

/Nätverket Ämnesövergripande arbetssätt
Annica Wänegård (Högelidsskolan), Anna Fritzon (Tunaholmsskolan) och Johanna Bergman Fahlén (Prismaskolan)

Alla barn kan lära sig matematik, det tar bara olika lång tid

Något som intresserar mig mycket är hur hjärnan fungerar kopplat till hur vi lär oss. Den senaste boken jag läst i ämnet är läkaren och forskaren i neurovetenskap Torkel Klingbergs bok ”Hjärna, gener och jävlar anamma” och jag tänkte dela med mig om hans tankar här för att inspirera er till att läsa mer om hjärnforskning.

I boken tar han bl.a upp att barns utveckling drivs av träning. Han skriver att träning inte är att ”bara göra något” utan att träning är att träna, öva och lära sig målmedvetet, med svåra uppgifter, helt fokuserat och få omedelbar feedback.

Han drar slutsatsen att barns inlärning styrs av arv som samspelar med miljö. Torkel skriver om exempel på forskning som undersöker om alla som tränar kan förbättra sin kondition lika mycket. Det visar sig att vissa har gener som gör att de förbättrar sin kondition snabbare. En annan studie som är gjord på 100-meters löpare har visat att de har en viss genvariant relaterad till de snabba muskelfibrerna. Liknande interaktioner påverkar även barns lärande, så ja vissa barn lär sig vissa saker snabbare än andra.

Inom en och samma klass utvecklas de snabbaste eleverna 3 gånger så snabbt som de långsammaste. Barn är inte bra eller dåliga på att lära, de är snabba eller långsamma. Detta innebär att vi kan kompensera för snabbhet med mer tid, men i svenska skolan får alla barn oftast lika lång tid att lära sig saker. Hur kan vi organisera oss så alla barn får utvecklas i sin takt?

Tyvärr är det ofta så att de som är långsamma ex. på läsning, även lägger hälften så mycket tid och skillnaden i färdighet blir då fyrfaldig jämfört med de snabba läsarna.

Torkel ger ett exempel på hur arv interagerar med miljö i matematisk förmåga: Om Max av en genetisk slump har lättare att förstå sig på siffror än sin klasskamrat Milton så kommer han förmodligen använda sig av den förmågan även i vardagliga livet. Max räknar själv ihop vad colaflaskan och chipspåsen kostar medan Milton bara lämnar fram pengarna och väntar på att få tillbaka växeln. I skolan följer Max med i lärarens resonemang under 80 % av undervisningstiden medan Milton bara följer med 50 % av tiden, vilket över flera år blir en avsevärd skillnad. Interaktionen mellan gener och miljö ger Milton ett dubbelt problem, han lär sig långsammare och lägger dessutom mindre tid på matematiken.

Hur barn lär sig matematik

Att förstå siffror är inte en förmåga vi är födda med utan något hjärnan måste anpassa sig till och lära sig. Ett centralt begrepp för matematikinlärning är tallinjen. När talen får en plats relaterar man tal och geometri, två centrala begrepp inom matematiken. Tallinjen gör det också möjligt att tolka subtraktion som avståndet mellan två tal på tallinjen och inte bara ”ta bort”, vilket är en viktig del för att förstå begreppet subtraktion.
Baserat på kunskaper om tallinjen skapade Torkel (tillsammans med Pekka Räsänen och Ola Helenius) appen Vektor som på ett lekfullt sätt tränar barnens arbetsminne kopplat till tallinjen och problemlösning. Forskarna testade fyra olika grupper med barn och den grupp som fick träna arbetsminne kopplat till matematik förbättrade sina matematikkunskaper mest.

Resultaten visar att barn som tränar Vektor i 8 veckor förbättrades ungefär lika mycket som barn annars utvecklas under ett helt läsår. Appen är framtagen för förskoleklasselever men kan med fördel även användas av äldre elever.

 

Läkaren och forskaren i neurovetenskap Torkel Klingberg har grundat och leder stiftelsen Cognition Matters som bl.a. tagit fram appen Vektor.
https://cognitionmatters.org/se/

 

Tänkandets och arbetsminnets utveckling

Torkel skriver att arbetsminne är förmågan att hålla information i medvetandet under en kort stund. Barn med nedsatt arbetsminne har koncentrationssvårigheter. Det beror på att de områden som används vid arbetsminne även används för koncentrationsförmåga. Nedsatt arbetsminnesfunktion är också associerad med svårigheter i skolan, framförallt vad gäller läsförståelse och matematik.

Barns arbetsminne kan tränas upp. Däremot räcker det inte med arbetsminnesträning för att få upp elevers skolresultat utan det behöver vara en kombination av exempelvis arbetsminnesträning och matematikträning. ”Cells that fire together, wire together” (nervceller som aktiveras tillsammans får en starkare koppling). Starkare kopplingar leder till bättre arbetsminne, detta är anledningen till att appen Vektor är utformad som den är.

Precis som barn inte är bra eller dåliga på matte kan man också säga att barn inte har bra eller dåligt arbetsminne utan ett arbetsminne som utvecklas mer eller mindre av träning och av miljön. Större plasticitet eller formbarhet av hjärnan är en av förklaringarna till att en del barn förbättras mer av arbetsminnesträning.

Motivation/Jävlar anamma

I boken berättar Torkel om ett stort forskningsförsök som utfördes under två års tid i USA. De undersökte om belöning i form av pengar kunde vara en motivation till att få bättre resultat (högre betyg). Även om eleverna som var med i undersökningen skulle få så mycket som 15000 kr blev resultatet att belöning i form av pengar inte hade någon effekt. De förklarade detta med att eleverna upplevde att belöningen var för långt bort i tid så det var ingen idé att ens börja anstränga sig. Torkel tar stöd i Carol Dwecks forskning om ”dynamiskt mindset” där elever vet att om de bara tränar tillräckligt hårt så kommer de att utvecklas och lära sig, han tar även upp Angela Duckworths forskning om ”grit” eller ”jävlar anamma” som visar att elever med ”grit” har bättre resultat för att de inte ger upp vid motgång utan kämpar vidare. Detta menar Torkel är en viktig faktor vid inlärning, chans till belöning ger dig inte motivation nog, utan det är den inre drivkraften och tron på din egen förmåga som gör att du kommer prestera bra. Appen Vektor är därför utformad så eleverna får träna sitt ”jävlar anamma” eftersom de uppmuntras att kämpa vidare även om det blir fel gång på gång på gång vid minnesträningen med motivationen att deras hjärnor jobbar som bäst just då.

Hoppas denna text gjort dig nyfiken på att läsa mer om hur hjärnan fungerar och testa på appen Vektor med dina elever.

/Caroline Lundell

 

Ämnesövergripande arbetssätt – presentation

Vi är tre förstelärare i Mariestads kommun som har fått i uppdrag att tillsammans ta fram modeller kring ämnesövergripande arbete för F – 9.

Fram till skrivandets stund har vi träffats fem gånger och de första gångerna handlade det mycket om att lära känna varandra och byta erfarenheter med varandra kring tidigare ämnesövergripande arbeten. För att vi ska kunna hålla arbetet igång mellan träffarna startade vi redan den första träffen en gemensam anteckningsbok i OneNote.

De tankar vi startade med var bland annat att vi behöver:

  • läsa igenom samtliga ämnen och deras centrala innehåll för att hitta beröringspunkter ämnena emellan
  • ta fram förslag på arbetsområden som fångar flera ämnen
  • hitta ett arbetsområde/tema som skulle kunna fungera som ämnesövergripande arbete i samtliga stadier – en röd tråd från F till 9
  • hitta mindre teman som kan fungera över årskurserna, där exempelvis redovisning av något slag sker inför en annan årskurs
  • ta fram en enkel ”mall” för hur man kan starta ett ämnesövergripande arbete
  • lyfta beröringspunkter i elevens vardag, återkoppla i undervisningen till andra ämnen och låta eleven själv få en upplevelse av igenkänningsfaktorer

Frågorna är många och träffarna är få och vi vet att det görs många ämnesövergripande arbeten på skolorna runt om i kommunen som vi hoppas få ta del av på något sätt. I Mariestads-Tidningen den 20 december 2018 gick det bland annat att läsa om ett arbete kring hållbar utveckling som eleverna på Tunaholmsskolan redovisade i form av en modevisning.

Hör gärna av er med egna erfarenheter och förslag på arbetsområden som vi kan ta med i arbetet kring en röd tråd för F – 9 i kommunen.

/Nätverket Ämnesövergripande arbetssätt
Annica Wänegård (Högelidsskolan), Anna Fritzon (Tunaholmsskolan) och Johanna Bergman Fahlén (Prismaskolan)

Spelar det någon roll vad jag läser?

Du är det du läser? Kan detta stämma? Ditt jag, ditt sätt att tänka och agera påverkas av alla texter du tar dig igenom? Till en viss grad är det kanske så.

Något vi kan vara helt säkra på är att vårt språk påverkas av vår läsning. Alla de aspekter vi väljer att ha med i, låt oss säga en matris för bedömning av berättande texter, alla de aspekter finns i de böcker vi läser. Inledning, handling, gestaltande beskrivningar, meningsbyggnad, ordval, grammatik och så vidare. Vi kan säkert enas om att det vi läser kan bedömas med hjälp av en sådan matris. Således, om vi förutsätter att vi skulle bedöma de verk vi läser, skulle vi se att de är av olika kvalitet. Spelar det någon roll?

Om jag nästan uteslutande äter makaroner och varmkorv, är jag rätt rustad att bedöma kvaliteten på en mer komplex rätt? Kan jag se hur de olika ingredienserna samspelar, förstärker och lyfter varandra? Kan jag ge kocken tips om hur rätten kan utvecklas ytterligare genom att ta mer eller mindre av en viss krydda eller att en ingrediens tillsätts i ett senare skede av tillagningen?

Vi ska inte bli litteraturkritiker på New York Times men tanken på att det vi läser kan påverka vår bedömarkompetens är intressant. Läser jag enbart deckare (nu generaliserar jag; deckare kan vara ytterst komplexa hantverk av hög kvalitet) eller enbart kortare texter i olika former – eller jag kanske läser väldigt lite – får jag kanske svårt att se de kvaliteter som finns i en elevtext. Jag missar i värsta fall ingredienser som innebär att en text är på en högre nivå, eller på god väg dit, bara för att jag själv är ovan vid sådana igenkänningstecken.

Tre böcker ligger i en trave på ett bord.

Tankarna går lätt här till frågan huruvida det finns låg och hög litteratur och vem som i så fall bestämmer vad som är vad. Harold Bloom? Att Bodil Malmsten i Så gör jag  sågar Harry Potter men att Stephen King i On Writing uppskattar denna serie, vad säger det oss? Mer om detta senare; här kan man nämligen börja fundera kring kanon…

Men… att läsa olika slags litteratur, gör det mig per automatik till en god bedömare av elevtexter? Nog ingår det många delar i en sådan praktik?! Otvivelaktigt är det så, men ett sätt att utveckla min kompetens är det definitivt.

Att fundera vidare kring:

Hur ser mina läsvanor ut – vilken typ av böcker läser jag helst?

Vilken typ av litteratur utvecklar mig som bedömare av elevtexter? 

/Pasi Vuoluterä